Wednesday, January 26, 2011

اثر پروپاگاندای جمهوری ننگین ارتجاع

بچه که بودم همش پیش خودم میگفتم خوش به این آخوندا. اونا میرن بهشت ما میریم جهنم. چه شبهایی که از ترس اتش جهنم تا صبح خوابم نمیبرد.

No comments:

Post a Comment