Wednesday, February 29, 2012

تعداد کشته شده‌های جنبش بیش از ۸۰۰ نفر می‌باشد.

امروز خبری خوندم در مورد اینکه تعداد کشته شدهای ۳۰ خرداد ۳۰ تا ۶۰ نفر بود.
من یکی‌ از دوست‌های نزدیکم تو بیمارستانی که مجروح ها رو میبردن اونجا کار میکرد. همون موقع دو سال پیش به من گفت که چطور اجساد کشته شدهارو میریختان پشت وانت و به جای نا معلومی میبردن.
دوستم به من گفت حداقل ۲۰۰ تا کشته رو خودش شمرده بود.
من این خبرو همون موقع هم به سایت‌های خبری مختلف فرستادم ولی‌ کسی‌ استقبال نکرد.

No comments:

Post a Comment