Saturday, August 13, 2011

مهدی خزعلی، این شیر مرد استقامت و پایداری پس از ۲۴ روز اعتصاب غذا آزاد شد.

مهدی خزعلی، این شیر مرد استقامت و پایداری پس از ۲۴ روز اعتصاب غذا آزاد شد.

No comments:

Post a Comment