Sunday, February 27, 2011

کروبی دستگیر بشه ایران قیامت میشه

امشب بیخوابی زده بود سرمون، اومدیم دیدیم بعله! همونطور که شم داموس الملکی ما خبر داده بود 5 شنبه قبل که شهر دوباره پادگان شده بود، شیخ رو گرفتن! احتمالا میر روهم گرفتن!!
یه زمانی ملت داد میزدن(داد میزدیم؟!): "کروبی دستگیر بشه ایران قیامت میشه".
من از قیامت زیاد خوشم نمیاد چرا که موقع کارنامه دادنه و تجدیدی و رفوزگی و یه وری تو کوزه و احتمالا غصه دادن ما توسط برادران بسیجی کارنامه به دست راست و ساندیس به دست چپه.
پس چه بهتر که برزخ بشه. برزخ عین تعطیلی بعد از امتحانا می مونه:دی
پس همه با هم میگیم:"کروبی دستگیر بشه ایران یه برزخ میشه" آخ که چقدر خوب میشه!

No comments:

Post a Comment